بررسی مشخصات گابیون

بررسی مشخصات گابیون

 همانطور که ذکر شد به طور کامل در مورد گابیون که  توری فلزی است که میتواند فشارهای گوناگون را تحمل کند و حتی اگر این فشارها مستمر باشند . گابیون قدرت کافی برای کنترل وزن سنگ هایی را که با آن پر شده است را دارد و میتواند در برابر فشار های بالای جریان آب و فشار توده های خاک به خوبی مقاومت نماید. در عین حال گابیون ها مزایای بیشتری نسبت به سایر تجهیزات ساختمانی خصوصا برای نصب در بناهای سست و بی ثبات را دارند امروز به بررسی مشخصات کلی گابیون می پردازیم:

ادامه مطلب