دانستنی هایی از ورق پانچ و آجدار

دانستنی هایی از ورق پانچ و آجدار

 پایه این نوع کالاهمان ورق معمولی است که پانچ (سوراخ) شده  می باشد و یا به صورت شبکه شبکه (مشبک) دیده می شود.نکته مهم در مورد ورق های پانچ (مشبک) بعد از ضخامت و طول و عرض ورق چشمه ورق پانچ (مشبک) یا همان اندازه سوراخ هاست؛چشمه ورق پانچ غالباً با واحد میلی متر بیان می شود و به مضرب قطر دایره سوراخ اطلاق می گردد.

ادامه مطلب