تکنولوژی ورق اسیدشوئی

تکنولوژی ورق اسیدشوئی

 نوعی دیگر از ورق‌های گرم  ورق‌های اسید شویی تولید شده ازآن می باشد.  که طی زمانهایی اسید شویی می‌شوند و زغال‌های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ها انها از بین می رود و قدری ظاهر ورق براق‌تر می‌شود یعنی نزدیک به ورق روغنی است. به فرآیندی  که طی آن چربی های  روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است،  با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند. کلافها ورق اسيدشوئي پس از باز شدن توسط قرقره هاي باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد ازنوع اسيد کلر يدر يک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايي شسته مي شو ند. اين کلاف های ورق اسید شویی پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه هاي اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تو نل هواي گرم خشک مي شوند.پس از عمليات اسيد شو ئي بخشي ازمحصول به صورت کلاف ورق اسيد شوئي شده به بازار عرضه می شوند.
ادامه مطلب