فرآیند کشش مفتول

 فرآیند کشش مفتول

کشش سیم مفتول یک دگرگونی در سایز وقطر مفتول می باشد. در این دگرگونی سیم مفتول با گذر از داخل قالب به سایزهای دلخواه تبدیل می گردد. ادامه مطلب