فنس الکتریکی چیست

فنس الکتریکی چیست

خیلی اوقات فنس ها توسط افراد مزاحم دستکاری شده و محلی برای عبور حیوانات یا انسان ها ایجاد می شود. جهت هر چه بیشتر شدن ایمنی حصار ها، میتوان از فنس های الکتریکی استفاده کرد .این فنس ها با استفاده از انتقال ولتاژ به حیوان یا انسان ، شوک وارد میکنند .

ادامه مطلب