دانستنی هایی از تکنولوژی گابیون

 دانستنی هایی از تکنولوژی گابیون

استفاده ازگابیون در گذشته

یکی از قدیمی ترین کاربردهای گابیون، درگذشته استفاده از آن درمصارف نظامی بوده است. به این شکل که قفس های بزرگی می ساختند و از سنگ و گل پر می کردند و آن ها را در جهت حفاظت از ابنیه، تجهیزات و ابزار آلات نظامی بکار می گرفتند. در مصر باستان نیز برای پیشگیری از خسارات طغیان رود نیل، از چوب قفسه هایی ساخته و پس از استقرار آن در حاشیه ی رودخانه ها، در فصل کم آبی آن ها را از سنگ پر می کردند تا هنگام طغیان آب، مانع پیشروی آب و خسارت ناشی از آن گردیده و یا آن را به حداقل برساند. این روش هنوز هم در بیشتر نقاط دنیا و از جمله در مزارع برنج حاشیه ی رودخانه ها در شمال ایران رایج می باشد. ادامه مطلب